Regulamin Strony

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej, przez użytkowników w Polsce, dostępnej pod adresem www.marineteknik.com (dalej jako: „Strona”), prowadzonej i należącej do MARINETEKNIK INC. z siedzibą na Florydzie, 947 NW 31st Ave, Pompano Beach, FL 33069, Stany Zjednoczone (dalej jako: „Marineteknik”) oraz zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, które Marineteknik świadczy zgodnie z Regulaminem.

2. Każdy użytkownik, korzystający ze Strony na terytorium Polski, odwiedzający Stronę (dalej jako: „Użytkownik”) powinien zapoznać się uprzednio z Regulaminem. Marineteknik nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik jest uprawniony do podjęcia czynności umożliwiających pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, samodzielnie lub w przypadku problemów, poprzez kontakt z Marineteknik.

3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony.

4. Użytkownik podczas korzystania ze Strony zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do niedokonywania jakichkolwiek czynności, które stoją w sprzeczności z prawem. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Strony będą podlegały prawu polskiemu.

5. Marineteknik oświadcza, że zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony.

6. Marineteknik w zakresie dozwolonym przez prawo uzależnia możliwość bezpośredniego umieszczania linków do jakiegokolwiek fragmentu Strony od uzyskania uprzedniej zgody Marineteknik.

7. Marineteknik może zmienić, zawiesić dowolną funkcję Strony.

8. Marineteknik może dokonywać zmian i aktualizacji Regulaminu w zależności od swoich potrzeb informując o tym poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na podstawie starej wersji Regulaminu.

9. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym podczas korzystania ze Strony i Usług.

10. Jeżeli zauważą Państwo jakieś błędy na Stronie, to uprzejmie prosimy o zgłoszenie ich do Marineteknik, postaramy się jak najszybciej je usunąć aby zapewnić Państwu optymalne korzystanie ze Strony.

11. Strona do swojego funkcjonowania wykorzystuje technologię plików cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Marineteknik są zawarte w Polityce Cookies.

II. Rodzaj i zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Strony

1. Marineteknik za pośrednictwem Strony świadczy, nieodpłatnie, drogą elektroniczną następujące usługi:

a. Dostępu do informacji o działalności Marineteknik – tj. umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą i informacjami o Marineteknik w tym o usługach, które oferuje swoim potencjalnych kontrahentom;

b. Umożliwianie złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz udziału w procesie rekrutacyjnym – tj. umożliwienia Użytkownikowi, który będzie zainteresowany wzięciem udziału w aktualnie prowadzonym procesie rekrutacyjnym zapoznania się w ofertami pracy lub współpracy oraz przesłania dokumentów aplikacyjnych poprzez zamieszczony na Stronie formularz,
(dalej łącznie zwane jako: „Usługi”).

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby Użytkownik mógł w pełny i prawidłowy sposób korzystać ze Strony i Usług, urządzenie końcowe Użytkownika musi spełnić wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Marineteknik, tj.:

a. aktywne połączenie z siecią Internet,

b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

c. przeglądarka powinna akceptować pliki cookies i wykorzystywać tę technologię.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Stronę

1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do informacji o działalności Marineteknik, jak zdefiniowano w pkt. II (1) (a) Regulaminu, zostaje zawarta między Marineteknik oraz Użytkownikiem z chwilą wejścia przez Użytkownika (niezależnie od sposobu) na adres internetowego Strony tj. marineteknik.com. Za moment rozwiązania umowy poczytuje się chwilę zamknięcia przez Użytkownika karty albo przeglądarki z otwartą Stroną.

2. Umowa o świadczenie usługi umożliwienia złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz udziału w procesie rekrutacyjnym, jak zdefiniowano w pkt. II (1) (b) Regulaminu, zostaje zawarta między Marineteknik oraz Użytkownikiem z chwilą przesłania przez Użytkownika, za pomocą wbudowanego w Stronę narzędzia umożliwiającego załączenie dokumentów aplikacyjnych oraz kliknięcie w przycisk „Wyślij” przez Użytkownika, a rozwiązanie tej Umowy następuje po dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych do Marineteknik.

3. Marineteknik zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy z Użytkownikiem.

4. Użytkownik ma prawo do zakończenia, w każdej chwili, korzystania z Usług Marineteknik.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w kwestii dotyczącej Strony lub Usług do Marineteknik.

2. Zgłoszenie reklamacji, aby zostało rozpatrzone, powinno nastąpić na adres e-mail podany poniżej w pkt. VI Kontakt poniżej oraz zawierać następujące dane:

a. Dane identyfikacyjne Użytkownika tj. Imię Nazwisko, adres poczty elektronicznej;

b. Szczegółowy opis reklamacji wraz z uzasadnieniem;

c. Załączniki, jeżeli takie występują.

3. Marineteknik rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 30 dni od daty otrzymania, zakładając, że będzie zawierało wymagane elementy z pkt. 2 powyżej.

VI. Kontakt

1. Jeżeli posiadasz jakieś pytania związane ze Stroną, Usługami lub chcesz złożyć reklamację to skontaktuj się z nami pod adresem email: agata.sobnow@marineteknik.com

2. Marineteknik dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej odpowiedzieć na twoje pytanie nie później niż w ciągu 30 dni od przesłania go do nas.

Data publikacji: 1/10/2020


kontakt

  Administratorami Państwa danych osobowych są MarineTeknik Inc. oraz MarineTeknik sp. z o.o.

  Więcej informacji o przetwarzaniu danych na stanowiska MarineTeknik Inc. tutaj, MarineTeknik Sp. z o.o. tutaj


  ✉️ info@marineteknik.com

  USA Office
  MarineTeknik, Inc
  947 NW 31st Ave
  Pompano Beach, FL 33069
  Office: +1 954 366 5702

  POLAND Office
  MarineTeknik Sp. z o.o.
  ul. Batalionów Chłopskich 7
  83-000 Pruszcz Gdański
  Office: +48 583 803 582

  Regulamin Strony

  Polityka Cookies
  Polityka Jakości


  developed by


  Projektowanie grafiki