Klauzula informacyjna dla kontrahentów MarineTeknik USA

Przetwarzanie danych przez MarineTeknik USA

Administrator danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez:
Marineteknik Inc. z siedzibą na Florydzie, MarineTeknik, 947 NW 31st Ave, Pompano Beach, FL 33069, Stany Zjednoczone Ameryki („MarineTeknik USA”) jako administratora danych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określane mianem „RODO”.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
1) wykonania umowy, która łączy Państwa z MarineTeknik, w tym dokonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) zarządzania usługami świadczonymi przez MarineTeknik USA, podmiot, który przetwarza dane w tzw. państwie trzecim, gdzie ochrona danych osobowych jest co do zasady niższa aniżeli na terytorium UE, na podstawie Państwa zgody w zakresie przetwarzania danych w USA i przekazywania danych innym podmiotom na terytorium całego świata, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3) rozpatrywania reklamacji, obsługi zapytań przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej wykonywania tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;
4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MarineTeknik tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a obejmujących:
A) przetwarzanie danych w celu zarządzania zespołem współpracowników w tym obsługa wypłaty wynagrodzenia i przydzielanie zadań, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest optymalizacja i obsługa angażu współpracowników MarineTeknik;
B) przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu archiwum i oceny danych historycznych w celu optymalizacji;
C) ewidencję dostępu do biura MarineTeknik, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie należącym do MarineTeknik;
D) marketing bezpośredni towarów lub usług własnych MarineTeknik gdzie prawnie uzasadniony interes polega na pozyskaniu nowych zleceń;
E) obsługę ewentualnych roszczeń Marineteknik lub wobec MarineTeknik, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona przed roszczeniami i prowadzenie postępowań.
Pozyskanie danych osobowych
Jeżeli przekażą nam Państwo z własnej inicjatywy swoje dane osobowe, to informujemy, że podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji przez MarineTeknik działań, w związku z którymi udostępniają nam Państwo swoje dane osobowe.
Państwa dane osobowe mogliśmy również pozyskać od kontrahentów lub z ogólnodostępnych rejestrów podmiotów gospodarczych opierając się na prawnie uzasadnionym interesie MarineTeknik, którym jest rozwijanie bazy współpracowników.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie m.in. podmiot kapitałowo i organizacyjnie związany z MarineTeknik USA, tj. MarineTeknik sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, która działa jako podmiot przetwarzający, a także zewnętrzni dostawcy usług np. podmioty świadczące usługi IT, firmy świadczące usługi księgowe i biegli rewidenci, osoby świadczące usługi prawne, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa lub prawomocnych wyroków i decyzji, a także klienci MarineTeknik USA.

Przetwarzanie danych w państwie trzecim

Państwa dane są przetwarzane w państwa trzecim w rozumieniu RODO, tj. Stanach Zjednoczonych oraz potencjalnie w innych krajach.

Stany Zjednoczone i inne państwa trzecie w rozumieniu RODO są uznawane przez Komisję Europejską za kraje niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. W związku z tym przekazanie Państwa danych kontrahentom Marinteknik USA będzie dokonane z zastrzeżeniem uzyskania Państwa zgody.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w związku z którym Państwa dane zostały udostępnione lub przekazane nam przez Państwa, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z okolicznościami związanymi z przetwarzaniem danych, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

Państwa prawa

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Są również Państwo uprawnieni do zgłaszania innych wniosków dotyczących Państwa danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem niżej podanych danych kontaktowych.

Organ nadzorczy ds. danych osobowych

Informujemy, że jeżeli uznają to Państwo za stosowne, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych, które Państwa dotyczą do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym o profilowaniu

Nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym nie dokonujemy profilowania.

Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: agata.sobnow@marineteknik.com.


kontakt

USA Office
MarineTeknik, Inc
947 NW 31st Ave
Pompano Beach, FL 33069
Office: +1 954 366 5702
info@marineteknik.com

Google Maps Location

POLAND Office*
MarineTeknik Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chlopskich 7
83-000 Pruszcz Gdanski
Office: +48 583 803 582
office@marineteknik.com

Google Maps Location

General Administration
info@marineteknik.com

Eric Jones
CEO
Mobile: +1 954 913 6117

Gail Bonani
Chief Finance & Strategy Officer
Mobile: +1 561 350 5001

Maciej Nowak*
Managing Director
Mobile: +1 954 806 3461
Mobile: +48 506 901 059

Marcin Andrzejczak*
Director of Operations
Mobile: +1 954 913 6122
Mobile: +48 510 696 731

 

 

Finance
Accounts Payable
accounts.payable@marineteknik.com

Accounts Receivable
accounts.receivable@marineteknik.com

Agnieszka Kubiak Ernandes
Accounting Administrator
Mobile: +1 561 305 7494

Helena Kivisto-Vila
Project Specialist
Mobile: +1 954 990 9989

Marek Grabowski*
Project Analyst
Mobile: +48 530 207 982
Mobile: +1 954 419 7570

Mirja Jones
Administrative Assistant

Project Coordination
Human Resources / Careers
office@marineteknik.com

Agata Sobieraj-Nowak*
Senior HR/Office Manager
Mobile: +48 732 901 059

Michal Gostkowski*
Project Coordination Manager
Mobile: +48 570 698 667

Agnieszka Rydz*
Project Coordinator
Mobile: +48 578 000 195

Magdalena Majchrzak*
Assistant Project Coordinator
Mobile: +48 535 187 528

Purchasing / Logistics
logistics@marineteknik.com

Marcin Lewandowski*
Purchasing/Logistics Manager
Mobile: +48 530 745 041

Agnieszka Slewa-Najda*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 531 946 045

Michal Lukaszczuk
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 533 924 277

Dorota Brzoska*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 570 708 765

Adam Sumislawski*
Warehouse Coordinator
Mobile: +48 576 000 792

Shane James
Supply Chain Supervisor
Mobile: +1 305 879 7697

Sales
Materials / New Client Inquiries
Office: +1 954 543 7199
sales@marineteknik.com

Mait Rohtla
Sales Manager
Mobile: +1 954 531 8868
Mobile: +372 5646 3358

Contracts
Current Projects
contracts@marineteknik.com

Marek Semkow*
Head of Contracts & Engineering
Mobile: +48 508 263 284
Mobile: +1 954 415 0427

Marcin Kozyrski
Project Manager
Mobile: +1 954 913 5285
Mobile: +48 731 728 589

Wojciech Nowak
Project Manager
Mobile: +48 798 963 044
Mobile: +1 954 415 2158

Sebastian Necel
Project Manager
Mobile: +48 533 664 917
Mobile: +1 954 913 6401

Michal Kucharski
Project Manager
Mobile: +48 531 896 048
Mobile: +1 954 913 7706

Pawel Sobieraj
Project Manager
Mobile: +48 785 538 156
Mobile: +1 954 913 3477

Tomasz Marczak*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 951 762

Michal Szwed*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 941 985

Adam Stankiewicz
Site Manager
Mobile: +1 954 913 8280
Mobile: +48 662 058 998

Estimation
New Inquiries / RFQs
estimation@marineteknik.com

Krzysztof Olkowicz*
Estimating Project Manager
Mobile: +48 793 134 464
Mobile: +1 954 415 0917

Krzysztof Tatarata
Estimator
Mobile: +48 535 153 803

Zenon Iwaszkiewicz
Estimator
Mobile: +48 606 344 994

Regulamin Strony

Polityka Cookies
Polityka Jakości


developed by


Projektowanie grafiki