Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy MarineTeknik sp. z o.o.

Administrator danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez:
MarineTeknik sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Batalionów Chłopskich 7, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska („MarineTeknik”) jako administratora danych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, w odpowiednim zakresie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określanego mianem „RODO” oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

1) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO, a co się tyczy innych danych, które Państwo dobrowolnie podadzą oraz gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych również na poczet przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2) wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3) ewidencji dostępu do siedziby MarineTeknik, gdy odwiedzą Państwo naszą siedzibę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie siedziby MarineTeknik;
4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MarineTeknik tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a obejmujących obsługę ewentualnych roszczeń wobec MarineTeknik gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona przed roszczeniami i prowadzenie postępowań;

5) analitycznym i statystycznym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie archiwum i ocena danych historycznych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Informujemy, że podanie przez Państwa danych wynikających z Kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia Państwa kandydatury oraz wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Informujemy, że na podstawie przepisów prawa (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), w związku z rekrutacją, MarineTeknik uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
przy czym dane określone w pkt. 4, 5 oraz 6 powyżej będą przetwarzane wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
Podanie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy jest również dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody. Informujemy, że niepodanie ww. dodatkowych danych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji wobec Państwa kandydatury.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie m.in. podmiot kapitałowo i organizacyjnie związany z MarineTeknik tj. MarineTeknik USA, a także, w razie potrzeby, zewnętrzni dostawcy usług np. podmioty świadczące usługi IT, firmy świadczące usługi księgowe, osoby świadczące usługi prawne, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa lub prawomocnych wyroków i decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Biorąc pod uwagę organizacyjne powiązanie MarineTeknik ze spółką MarineTeknik USA, Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone są uznawane przez Komisję Europejską za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. W związku z tym każdorazowo przekazanie Państwa danych będzie dokonane z zastrzeżeniem zabezpieczeń – standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Kopię tych klauzul mogą Państwo otrzymać kontaktując się z MarineTeknik za pośrednictwem wyżej podanych danych kontaktowych.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w związku z którym Państwa dane zostały udostępnione lub przekazane nam przez Państwa, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku braku określenia przez Państwa odmiennego terminu w zgodzie na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane przez okres jednego roku.

Państwa prawa

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Są również Państwo uprawnieni do zgłaszania innych wniosków dotyczących Państwa danych.

Organ nadzorczy ds. danych osobowych

Informujemy, że jeżeli uznają to Państwo za stosowne, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych, które Państwa dotyczą, do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym o profilowaniu

Nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym nie dokonujemy profilowania.

Przetwarzanie danych przez MarineTeknik Inc.

Ponadto Państwa dane będą również przetwarzane przez:
MarineTeknik Inc. z siedzibą na Florydzie, MarineTeknik, 947 NW 31st Ave, Pompano Beach, FL 33069, Stany Zjednoczone Ameryki („Marineteknik USA”)
jako odrębnego administratora danych.

Podstawy przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, w odpowiednim zakresie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określanego mianem „RODO”.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

1) administrowania działalnością MarineTeknik USA tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, zaś w zakresie przekazania danych przez MarineTeknik sp. z o.o. do MarineTeknik USA na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2) obsługi ewentualnych roszczeń wobec MarineTeknik USA tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona przed roszczeniami i prowadzenie postępowań;

3) analitycznym i statystycznym, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie archiwum i ocena danych historycznych.

Pozyskanie danych osobowych

MarineTeknik USA pozyskuje Państwa dane od MarineTeknik sp. z o.o.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także zewnętrzni dostawcy usług np. podmioty świadczące usługi IT, firmy świadczące usługi księgowe i biegli rewidenci, osoby świadczące usługi prawne, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa lub prawomocnych wyroków i decyzji.

Pozostałe informacje

Do przetwarzania danych przez MarineTeknik USA mają zastosowanie informacje przekazane powyżej w odniesieniu do okresu przetwarzania, Państwa praw, organu nadzorczego, jak i zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: agata.sobnow@marineteknik.com.


kontakt

USA Office
MarineTeknik, Inc
947 NW 31st Ave
Pompano Beach, FL 33069
Office: +1 954 366 5702
info@marineteknik.com

Google Maps Location

POLAND Office*
MarineTeknik Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chlopskich 7
83-000 Pruszcz Gdanski
Office: +48 583 803 582
office@marineteknik.com

Google Maps Location

General Administration
info@marineteknik.com

Eric Jones
CEO
Mobile: +1 954 913 6117

Gail Bonani
Chief Finance & Strategy Officer
Mobile: +1 561 350 5001

Maciej Nowak*
Managing Director
Mobile: +1 954 806 3461
Mobile: +48 506 901 059

Marcin Andrzejczak*
Director of Operations
Mobile: +1 954 913 6122
Mobile: +48 510 696 731

 

 

Finance
Accounts Payable
accounts.payable@marineteknik.com

Accounts Receivable
accounts.receivable@marineteknik.com

Agnieszka Kubiak Ernandes
Financial Accountant
Mobile: +1 561 305 7494

Adriana Veloz Montero
Accounting Administrator

Helena Kivisto-Vila
HR/Project Specialist
Mobile: +1 954 990 9989

Marek Grabowski
Project Analyst
Mobile: +48 530 207 982
Mobile: +1 954 419 7570

Project Coordination
Human Resources / Careers
office@marineteknik.com

Agata Sobieraj-Nowak*
Senior HR/Office Manager
Mobile: +48 732 901 059

Michal Gostkowski*
Project Coordination Manager
Mobile: +48 570 698 667

Agnieszka Rydz*
Project Coordinator
Mobile: +48 578 000 195

Magdalena Majchrzak*
Assistant Project Coordinator
Mobile: +48 535 187 528

Natalia Krumin*
Assistant Project Coordinator
Mobile: +48 531 253 663

Purchasing / Logistics
logistics@marineteknik.com

Marcin Lewandowski*
Purchasing/Logistics Manager
Mobile: +48 530 745 041

Agnieszka Slewa-Najda*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 531 946 045

Michal Lukaszczuk
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 533 924 277

Dorota Brzoska*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 570 708 765

Adam Sumislawski*
Warehouse Coordinator
Mobile: +48 576 000 792

Shane James
Supply Chain Supervisor
Mobile: +1 305 879 7697

Sales
Materials
Office: +1 954 543 7199
sales.mtgroup@marineteknik.com

Mait Rohtla
Sales Manager
Mobile: +1 954 531 8868
Mobile: +372 5646 3358

Contracts
Current Projects
contracts@marineteknik.com

Marek Semkow
Head of Contracts & Engineering
Mobile: +48 508 263 284
Mobile: +1 954 415 0427

Marcin Kozyrski
Project Manager
Mobile: +1 954 913 5285
Mobile: +48 731 728 589

Wojciech Nowak
Project Manager
Mobile: +48 798 963 044
Mobile: +1 954 415 2158

Sebastian Necel
Project Manager
Mobile: +48 533 664 917
Mobile: +1 954 913 6401

Michal Kucharski
Project Manager
Mobile: +48 531 896 048
Mobile: +1 954 913 7706

Pawel Sobieraj
Project Manager
Mobile: +48 785 538 156
Mobile: +1 954 913 3477

Tomasz Marczak*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 951 762

Michal Szwed*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 941 985

Agata Zalewska*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 952 894

Karol Ciechanowicz*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 535 185 744

Bartlomiej Anzulewicz*
Automation/Electrical Specialist
Mobile: +1 954 913 6096
Mobile: +48 513 302 922

Adam Stankiewicz
Site Manager
Mobile: +1 954 913 8280
Mobile: +48 662 058 998

Estimation
New Inquiries / RFQs
estimation@marineteknik.com

Krzysztof Olkowicz*
Estimating Project Manager
Mobile: +48 793 134 464
Mobile: +1 954 415 0917

Krzysztof Tatarata
Estimator
Mobile: +48 535 153 803

Zenon Iwaszkiewicz
Estimator
Mobile: +48 606 344 994

Regulamin Strony

Polityka Cookies
Polityka Jakości


developed by


Projektowanie grafiki